Temos
Lercanidipine Actavis
Vaistinis preparatas: Lercanidipine Actavis
Puslapis: 11


ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELISA. ŽENKLINIMASINFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lercanidipine Actavis 10 mg plėvele dengtos tabletės

Lercanidipine Actavis 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lercanidipini hydrochloridum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 10 mg lerkanidipino hidrochlorido, atitinkančio 9,4 mg lerkanidipino.

Vienoje tabletėje yra 20 mg lerkanidipino hidrochlorido, atitinkančio 18,8 mg lerkanidipino.

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

Plėvele dengta tabletė

7 plėvele dengtos tabletės

14 plėvele dengtų tablečių

28 plėvele dengtos tabletės

30 plėvele dengtų tablečių

35 plėvele dengtos tabletės

42 plėvele dengtos tabletės

50 plėvele dengtų tablečių

56 plėvele dengtos tabletės

98 plėvele dengtos tabletės

100 plėvele dengtų tablečių.

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 (C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjör?ur,

Islandija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

Lercanidipine Actavis 10 mg

N7 - LT/1/09/1764/001

N14 - LT/1/09/1764/002

N28 - LT/1/09/1764/003

N30 - LT/1/09/1764/004

N35 - LT/1/09/1764/005

N42 - LT/1/09/1764/006

N50 - LT/1/09/1764/007

N56 - LT/1/09/1764/008

N98 - LT/1/09/1764/009

N100 - LT/1/09/1764/010

Lercanidipine Actavis 20 mg

N7 - LT/1/09/1764/012

N14 - LT/1/09/1764/013

N28 - LT/1/09/1764/014

N30 - LT/1/09/1764/015

N35 - LT/1/09/1764/016

N42 - LT/1/09/1764/017

N50 - LT/1/09/1764/018

N56 - LT/1/09/1764/019

N98 - LT/1/09/1764/020

N100 - LT/1/09/1764/021

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

lercanidipine actavis 10 mg

lercanidipine actavis 20 mgINFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

TABLEČIŲ TALPYKLĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Lercanidipine Actavis 10 mg plėvele dengtos tabletės

Lercanidipine Actavis 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lercanidipini hydrochloridum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 10 mg lerkanidipino hidrochlorido, atitinkančio 9,4 mg lerkanidipino.

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos